PRIKUPLJANJE OTPADA U MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PARKIRALIŠTU KOD OSNOVNE ŠKOLE DANA 12.04.2024. od 08- 13 sati

PRIKUPLJANJE OTPADA U MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PARKIRALIŠTU KOD OSNOVNE ŠKOLE DANA 12.04.2024.  od 08- 13 sati

U mobilno reciklažno dvorište moguće je besplatno odložiti razne vrste otpada!

 

Mobilno reciklažno dvorište predviđeno je za sakupljanje različitih vrsta otpada koje se ne mogu odložiti u spremnike za miješani komunalni otpad.

U njemu se može odložiti ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, plinovi u posudama pod tlakom, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, otpadni tiskarski toneri, papir i karton, metalna ambalaža, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća, tekstil.

 

Usluga Poreč d.o.o.