grb
Filtriranje

OBAVIJEST O PRODAJI

OBAVIJEST O PRODAJI

Temeljem članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 02/09 i 02/13) i Odluka Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica o raspisivanju javnog natječaja, Jedinstveni upravni odjel Općine Kaštelir-Labinci  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu

Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica

 

Na javnom natječaju se izlažu slijedeće nekretnine u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica:

 

r.b.

k.č.

k.o.

opis

lokacija

Površina

m2

Cijena u Kn

(ukupno)

1.

Dio zgr. 272

Labinci

Kuća i dvorište

Labinci

79

166.000,00

2.

Zgr. 59/7

Kaštelir

Gospodarska zgrada

Rogovići

55

35.500,00

3.

Dio 3612/2

Kaštelir

okućnica

Brnobići

86

22.400,00

 

              

               Prilikom podnošenja ponude na natječaj za kupnju, uplaćuje se jamčevina u iznosu od 10% od početne cijene za nekretninu za koju se ponuđač natječe na žiro račun  Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica  HR04 23800061859700000poziv na broj 68-7757 OIB s naznakom “Jamčevina za natječaj”.         

               Jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine, a ponuđaču koji nije uspio u natječaju vraća se u roku od osam dana od dana utvrđivanja najpovoljnijeg natjecatelja.

               Natjecatelj koji uspije u nadmetanju dužan je u roku od osam dana od poziva sklopiti ugovor o kupoprodaji. U slučaju odustanka od sklapanja Ugovora gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Nekretnina izložena prodajikupuje se po sistemu viđeno-kupljeno prema prijedlogu parcelacije izrađene od strane GEOTIM d.o.o.iz Poreča

Općina Kaštelir-Labinci će uvesti u posjed najpovoljnijeg ponuditelja po zaključenju postupka javnog natječaja. 

U prijavi na natječaj treba navesti:       

                              -      podatke o osobi koja podnosi prijavu (prezime, ime, adresu, OIB)

-        Ponuđena cijena za nekretninu

-        uvjeti plaćanja (plaćanje u cijelosti kod potpisivanja ugovora ili u obrocima i u kojem roku)

Uvjeti plaćanja:

- za nekretninu pod rednim brojem 1. plaćanje se  omogućuje:

a) Jednokratno kod sklapanja kupoprodajnog ugovora s popustom od 10% ili 

b) 24 mjesečnih obroka s obračunom kamate od 7,5 %.

- za nekretnine pod rednim brojem 2. i 3. jednokratno kod potpisivanja ugovora

Najpovoljnija je ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu i najpovoljnije uvjete plaćanja.

Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.

Općinski načelnik može poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, bez obveze da podnositelje prijava za natječaj obavještava o razlozima poništavanja natječaja.

Prijave se podnose u vremenu od 03. studenog 2017. god. do zaključno 10. studenog 2017. god. do 12.00 sati, neposredno predajom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci u Kašteliru 113.

Prijave se predaju u zatvorenom omotu s naznakom: PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRODAJU  NEKRETNINA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI   -- NE OTVARAJ  i podacima o podnositelju prijave u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati, već će se neotvoreni omoti vratiti podnositelju prijave.

Nepotpune, nejasne i ponude koje sadrže cijenu nižu od početne cijene kao i prijave iz kojih se ne može utvrditi što je ponuđeno neće se razmatrati.

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir, i na telefon: 455-113.

 

U Kašteliru, 03. studenog  2017. godine

  

OPĆINSKI NAČELNIK

Enio Jugovac