Filtriranje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU/ STUDIJSKU 2015./2016. GODINU

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU/ STUDIJSKU  2015./2016. GODINU

Na temelju članka 6. Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija („Službene novine Općine Kaštelir-Labinci“ br. 02/2008 - u daljnjem tekstu: Odluka), Jedinstveni upravni odjel Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica , dana 28. rujna 2015. godine, raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA

ZA ŠKOLSKU/ STUDIJSKU  2015./2016. GODINU

 

Članak 1.

Za školsku/studijsku godinu 2015/2016., odobravaju se stipendije:

- dosadašnjima stipendistima temeljem potvrdne o upisu u narednu godinu i potvrdne o prosijeku ocjena,  

- novim stipenistima u skladu s kriterijima navedene Odluke, (ukupno dvije (2) nove stipendije učenicima – studentima).

 

Članak 2.

Visina stipendije za učenike iznosi 450,00 kuna mjesečno, a za studente 550,00 kuna

mjesečno.

Članak 3.

Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa propisanog statutom

obrazovne ustanove.

Ukoliko tijekom primanja stipendije stipendist promjeni obrazovnu ustanovu, pravo

na stipendiju ostvaruje samo u slučaju upisa u viši razred odnosno narednu studijsku godinu.

Stipendija se isplaćuje od 1. rujna do 30. lipnja.

Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje.

Isplata se obavlja putem žiro računa.

 

Članak 4.

Pravo na stipendiju imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti s

prebivalištem na području Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji nemaju stipendiju iz drugih

izvora.

Članak 5.

Molba za stipendiju podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci u

vremenu od 28.09. do 29.10. 2015. godine, na propisanom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci ili preuzeti sa službenih web stranica Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica  www.kastelir-labinci.hr.

Dosadašnji stipendisti moraju u roku iz prethodnog stavka dostaviti potvrde o upisu u viši razred odnosno narednu studijsku godinu (potvrda za studente mora sadržavati i broj stečenih ECTS bodova), prosjek ocjena prethodne godine školovanja (učenici), odnosno prosjek ocjena cjelokupnog studija (studenti). Stipendija se neće isplaćivati ukoliko domaćinstvo ima dugovanja prema Općini Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica po bilo kojoj osnovi.

Dosadašnji stipendisti koji ne dostave svu potrebnu dokumentaciju u zadanom roku gube pravo na daljnje primanje stipendije, dok se molbe za nove stipendiste koje budu nepotpune ili nedostavljene u zadanom roku neće niti razmatrati.

Ukoliko visokoškolska ustanova koju pohađa student - stipendist ne postavlja nikakve uvjete za upis u narednu studijsku godinu, student mora u prethodnoj studijskoj godini skupiti najmanje 30 ECTS bodova kako bi imao pravo na daljnje primanje stipendije.

 

Članak 6.

Molbe za dodjelu stipendija rješava Jedinstveni upravni odjel na temelju kriterija

određenih ovom Odlukom.

Po donošenju rješenja sklapa se ugovor između Jedinstvenog upravnog odjela ako stipenditora i učenika odnosno studenta kao stipendiste.

Pravo na natjecanje za stipendiju imaju redoviti učenici i studenti s prebivalištem na području Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica  koji su tijekom obrazovanja podstanari ili smješteni u učeničkom ili studentskom domu izvan mjesta prebivališta roditelja.

Pravo na stipendiju imaju učenici i studenti koji nemaju dodijeljenu stipendiju po drugoj osnovi.

 

Članak 7.

Na rješenje iz prethodnog članka može se uložiti žalba u roku od 8 dana od prijema rješenja, žalbu rješava Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica .

 

Članak 8.

 

Elementi bodovanja su slijedeći:

A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja

prosjek ocjena                bodovi

- 3,00 - 3,49

- 3,50 - 4,00

- 4,01 - 4,25

- 4,26 - 4,50

- 4,51 - 4,75

- 4,76 - 4,90 

- iznad 4,90

 40 bodova

 50 bodova

 60 bodova

 70 bodova

 80 bodova

 90 bodova

100 bodova

 

B) Upisna godina studija

druga godina

 15 bodova

treća godina

 20 bodova

četvrta godina

 25 bodova

peta godina

 30 bodova

 

C) Socijalni status

  - redovno školovanje člana obitelji

 

 u srednjoj školi ili na fakultetu

 

 izvan prebivališta roditelja - po članu

10 bodova

- stipendist iz obitelji podstanara                                   

10 bodova

- stipendist iz obitelji s troje i više djece                       

10 bodova

- bolest u obitelji                                                             

20 bodova

- samohrani roditelj                                                        

20 bodova

- nezaposleni roditelj                                                      

20 bodova

- korisnik dječjeg dodatka                                              

20 bodova

- dijete invalida dom. rata s trajnim

 

  invaliditetom  iznad 50%                                              

30 bodova

- stipendist sa rješenjem Centra za

 

   soc. rad za pomoć za uzdržavanje                                

40 bodova

- dijete roditelja poginulog u domovinskom ratu            

40 bodova

  

D) Postignut uspjeh na natjecanjima u znanju

   tijekom prethodne školske godine

   iz odabrane oblasti obrazovanja                           

-        sudjelovanje na državnom      

      natjecanju                         

 

20 bodova

-        osvojeno mjesto na državnom 

      natjecanju (od 1-10)

 

50 bodova

-        sudjelovanje na međunarodnom natjecanju

 

      U svojstvu državnog predstavnika                                 

80 bodova

Pravo na bodove iz ove točke stiče se samo po jednoj osnovi.

 

Članak 9.

U slučaju kada dva ili više podnositelja zahtijeva imaju jednak broj bodova prioritet se stiče na osnovu boljeg uspjeha u obrazovanju.    

 

Članak 10.

Ukoliko učenik srednje škole postigne prosječnu ocjenu 4,60 i više, odnosno student 4,00 i više, stiče pravo na dodatak u visini od 50% iznosa stipendije.

 

 

Pročelnik

Giuliano Vojnović

 

 U pdf dokumentu u prilogu možete izlistati obrazac za prijavu.

Prilozeni dokumenti

  • Obrazac_zahtjeva_za_stipendiju_2015-2016.doc
    • Obrazac_zahtjeva_za_stipendiju_2015-2016.doc Download: