grb
Filtriranje

N A T J E Č A J za prijem radnika

N A T J E Č A J za prijem radnika

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice "Radost" Poreč ,Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice "Radost" Poreč objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 

      - 1 (jedan/a) pomoćna kuharica-spremač/ica na određeno, puno radno vrijeme,

            za rad u PU Radost PV Kaštelir i drugim mjestima gdje se obavlja djelatnost,

            zamjena do povratka radnice s bolovanja;

 

Uvjeti za prijem u radni odnos:

-        završena niša stručna sprema ili osnovna škola;  

         - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

         - da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom

           odgoju i obrazovanju;

                       

Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

- životopis;

- presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;

- uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne stariju od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97, 107/07 i 94/13);

- dokaz o radnom iskustvu - potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO;

- presliku osobne iskaznice i izvoda iz matične knjige rođenih;

- izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Predškolska ustanova Dječji vrtići i jaslice "Radost" Poreč, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom "Prijava na natječaj za spremačicu".

Rok za dostavu prijava na natječaj je 11.10.2017. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca. 

 

Klasa:601-02/17-01/23

Ur.broj:2167-01-12-01-5

Poreč, 02.10.2017.    

 

Natječaj je objavljen od 04.10. do 12.10. 2017. godine.