Internetsko savjetovanje s građanima vezano za prijedloge akata i odluka

Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15), provodi savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti. u trajanju od 30 dana i to od 27. prosinca 2017. godine do 26. siječnja 2018. godine, za Nacrt prijedloga „Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica“izrađen na temelju članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17) te članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17)
            Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 26. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga „Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica“ putem pošte ili osobno na adresu Općina Kaštelir-Labinci, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir ili slanjem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Sve pristigle rrimjedbe, komentari i prijedlozi po završetku savjetovanja,  biti će javno dostupni na službenoj mrežnoj stranici Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica  (www.kastelir-labinci.hr).

U Kašteliru-Castelliere, 27.12.2017.

Nacrt prijedloga „Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica  nalazi se u nastavku.

 

  Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17) i članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica („Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 02/09 i 02/13), Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica na sjednici održanoj dana . siječnja  2018. godine, donosi

 

ODLUKU

O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU

OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

 

I. UVODNE ODREDBE

                                                                                                         Članak 1.                    

(1)   Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada  i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike te krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

 

                                                                                                         Članak 2.                    

(2)   Pojedini pojmovi uporabljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

 • Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
 • Miješani komunalni otpad (MKO) je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.
 • Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.
 • Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremnine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.
 • Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.
 • Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.
 • Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća”, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.
 • Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave.
 • Izjava o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava) je izjava na obrascu koju korisnik usluge ispunjava i dostavlja davatelju usluge.
 • Ugovorna kazna je iznos određen Odlukom koji je dužan platiti korisnik usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

 

 

                                                                                                         Članak 3.                    

(1)   Miješani komunalni otpad  i biorazgradivi komunalni otpad (u daljnjem tekstu: komunalni otpad) prikupljen na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica se, do početka rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu:  ŽCGO Kaštijun), doprema i odlaže na odlagalištu otpada Košambra.

(2)   Nakon početka rada ŽCGO Kaštijun komunalni otpad doprema se preko pretovarne stanice u ŽCGO Kaštijun u kojem se otpad obrađuje mehaničko biološkom tehnologijom (u daljnjem tekstu: MBO). Kako bi se osigurali uvjeti za obradu komunalnog otpada tehnologijom MBO u ŽCGO Kaštijun, korisnici usluge na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica nemaju obvezu odvajanja biorazgradivog komunalnog otpada te se isti može odlagati u spremnik za miješani komunalni otpad.

(3)   Ovom Odlukom se, sukladno tehnologiji ŽCGO Kaštijun, do daljnjeg ne provodi odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada. Ta vrsta otpada se do daljnjeg prikuplja zajedno s miješanim komunalnim otpadom putem istog spremnika.

(4)   Davatelj usluge je dužan i dalje provoditi akcije za povećanje postotka izdvajanja biorazgradivog otpada iz ukupne količine miješanog komunalnog otpada neposredno kod pojedinih korisnika, na način podjele i promocije upotrebe kućnih kompostera, gdje uvjeti primjene to omogućuju.

II. PODRUČJE PRUŽANJA JAVNE USLUGE

                                                                                                         Članak 4.                    

(1) Područje pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada cjelokupno je područje Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

(2) Davatelj usluge iz ove odluke dužan je pružati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada na cijelom području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, što mora obuhvatiti sva naselja Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica sukladno posebnom propisu kojim se uređuju područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

 

                                                                                                         Članak 5.                    

(1)             Određuje se da javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada, sukladno ovoj Odluci, na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica obavlja trgovačko društvo USLUGA POREČ d.o.o. (u daljnjem tekstu: davatelj usluge).

III. STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

                                                                                                         Članak 6.                    

(1)   Davatelj usluge osigurava spremnike za prikupljanje komunalnog otpada i predaje ih korisniku na korištenje.

                                                                                                         Članak 7.                    

(1)   Komunalni otpad prikuplja se u standardnim tipiziranim spremnicima za komunalni otpad (u daljnjem tekstu: spremnici).

(2)   Spremnici za komunalni otpad mogu biti izrađeni od plastične mase ili metala i moraju biti tamnozelene boje.

(3)   Spremnici za ostale pojedine kategorije otpada moraju biti drukčije boje kako bi se razlikovali od spremnika iste veličine, a druge namjene. U slučaju da su spremnici iste boje, poklopac spremnika mora biti obojan drugom bojom.

(4)   Standardni tipizirani spremnici u smislu ove odluke su spremnici koji moraju omogućivati pražnjenje komunalnim vozilima sa sustavima za podizanje spremnika.

(5)   Svi spremnici za prikupljanje otpada moraju imati na sebi naziv otpada za koji su namijenjeni, oznaku davatelja usluge i oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu.

 

                                                                                                         Članak 8.                    

(1)   Za prikupljanje komunalnog otpada davatelj usluge osigurava korisnicima spremnike sljedećih standardnih veličina:

 1. Spremnik volumena 60 litara
 2. spremnik volumena 120 litara
 3. spremnik volumena 240 litara
 4. spremnik volumena 360 litara
 5. spremnik volumena 770 litara
 6. spremnik volumena 1100 litara.

(2)   U posebnim dijelovima grada a naročito u starogradskoj jezgri je moguća primjena drugačijih vrsta spremnika i/ili drugačijeg sustava prikupljanja otpada koji se prilagodi odabranom modelu prikupljanja otpada na tom području uvažavajući mogućnosti, tehničke okolnosti i ograničenja tih dijelova grada.

(3)   Davatelj usluge omogućuje korisnicima usluge odabir jednog od spremnika iz stavka 1. ovog članka, u skladu s njihovim realnim potrebama pri čemu se primjenjuju kriteriji za određivanje minimalnog volumena spremnika za pojedini tip korisnika.

(4)   Kombinacija kriterija za određivanje minimalnog volumena spremnika za tip korisnika kućanstvo je broj članova kućanstva, pri čemu se uključuje i vrsta te način korištenja nekretnine.

(5)   Ako na adresi nekretnine koja predstavlja obračunsko mjesto nema prijavljenih osoba i korisnik ne prijavi broj članova, istima će se omogućiti korištenje spremnika prema podacima davatelja usluge.

(6)   Korisnik usluge iz kategorije gospodarski subjekti ima mogućnost izbora jednog od spremnika iz stavka 1. ovog članka uz uvažavanje kombinacije kriterija površina poslovnog prostora u m2 i/ili vrsta djelatnosti, i slično.

(7)   Ovisno o količini otpada gospodarski subjekti mogu u suglasnosti sa davateljem usluge dogovoriti i primjenu posebnih spremnika za prikupljanje otpada osim spremnika iz stavka 1. ovog članka u njihovim, ograđenim prostorima. Preuzimanje otpada iz tih spremnika je predmet posebnog ugovora kojeg zaključuju davatelj usluge i gospodarski subjekt.

 

                                                                                                         Članak 9.                    

(1)   Za područja u koja se ne može pristupiti komunalnim vozilom zbog neodgovarajućeg puta, nepristupačnosti, tehničkih prepreka ili neracionalnog povećanja troškova te drugih okolnosti (u daljem tekstu: nepristupačna područja), davatelj usluge može korisnicima usluge u tom nepristupačnom području staviti na raspolaganje odgovarajući zajednički spremnik na određenu površinu do koje se može pristupiti komunalnim vozilom.

                                                                                                       Članak 10.                  

(1)   Pojedine kategorije komunalnog otpada (papir, karton, papirnata i kartonska ambalaža, metalna, plastična i staklena ambalaža) prikupljaju se putem tipiziranih spremnika koji su postavljeni na javnim površinama (eko-otok) i/ili u reciklažnim dvorištima.

(2)   Lokacije spremnika određuje davatelj usluge, uz suglasnost  nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, te iste objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(3)   Spremnici postavljeni na javnoj površini moraju imati oznaku Davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen te kratku uputu o otpadu koji se prikuplja putem tog spremnika.

(4)   Davatelj usluga osigurat će, u skladu s mogućnostima, i zasebne spremnike za odvojeno prikupljanje otpada koje će ustupiti korisnicima iz kategorije kućanstva u onim dijelovima naselja gdje uvjeti primjene to omogućuju.

 

                                                                                                       Članak 11.                  

(1)   U skladu s mogućnostima i potrebama davatelj usluge osigurava tipizirane kompostere za vrtno kompostiranje, korisnicima iz kategorije kućanstva, koji imaju zasebni spremnik za komunalni otpad u onim dijelovima naselja gdje uvjeti primjene to omogućuju i onim korisnicima iz kategorije kućanstva koji to zatraže i imaju uvjete za postavljanje i primjenu vrtnih kompostera. 

(2)   Korisnici usluge koji se odluče za kompostiranje biootpada putem preuzetih tipiziranih kompostera za vrtno kompostiranje dužni su to navesti u Izjavi, te isti oporabiti i zbrinuti sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.

(3)   Davatelj usluge vodi evidenciju o broju podijeljenih kompostera na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

IV. NAČIN OBAVLJANJA JAVNE USLUGE I USLUGE POVEZANE S JAVNOM USLUGOM

Način provođenja usluge

                                                                                                       Članak 12.                  

(1)   Javna usluga prikupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada putem spremnika za komunalni otpad od korisnika i prijevoz tog otpada do spremnika ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

 

                                                                                                       Članak 13.                  

(1)   U okviru sustava prikupljanja komunalnog otpada osiguravaju se sljedeće usluge:

 1. preuzimanje komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, te u slučajevima gdje to nije moguće (nepristupačno područje) na mjestu koje je korisniku usluge određeno kao mjesto primopredaje,
 2. preuzimanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini i putem spremnika u reciklažnom dvorištu
 3. preuzimanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge prema odredbama iz ove odluke
 4. preuzimanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

(2)   Na zahtjev korisnika usluge davatelj usluge pruža sljedeće usluge:

 1. preuzimanje većih količina komunalnog otpada od ugovorenih uz nadoknadu odnosno plaćanje troškova prikupljanja i obrade tih količina otpada prema cjeniku davatelja usluge
 2. preuzimanje većih količina glomaznog otpada od ugovorenih količina uz plaćanje prikupljanja i obrade tih količina prema cjeniku davatelja usluge.

(3)   Davatelj usluge dužan je o trošku korisnika usluge zbrinuti otpad iz stavka 2. ovog članka.

Korisnik usluge

                                                                                                       Članak 14.                  

(1)   Korisnik usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.

(2)   Korisnik usluge iz ovoga članka dužan je:

 1. koristiti javne usluge na način sukladan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i propisima donesenim na temelju tog Zakona, ovom Odlukom te općim aktima koje jedinica lokalne samouprave donese na temelju navedenog Zakona
 2. predavati problematični otpad odvojeno od komunalnog otpada
 3. snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada koji je predao davatelju usluge.

(3)   Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

Kategorije korisnika usluga

                                                                                                       Članak 15.                  

(1)   Korisnike usluga prema ovoj Odluci dijelimo na:

 1. korisnike – „kućanstva” te
 2. korisnike – „gospodarski subjekti”.

(2)   Korisnicima usluge iz stavka 1. ovog članka u pravilu treba osigurati uvjete pojedinačnog korištenja javne usluge na način dodjele osnovnog spremnika odgovarajućeg volumena prema odredbama iz ove odluke.

(3)   Za korisnike usluge gdje uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge nisu u potpunosti primjenjivi radi tehničkih uvjeta, nepristupačnosti, ograničenja lokacije i tipa nekretnine, neracionalnog povećanja troškova i drugih okolnosti, usluga se osigurava putem zajedničkih spremnika na lokaciji zajedničkog obračunskog mjesta.

(4)   Korisnici koji koriste zajednički spremnik su:

 1. korisnici u više-stambenim objektima sa četiri ili više stambenih jedinica ili
 2. korisnici u objektima sa manje od četiri stambene jedinice i nisu zatražili pojedinačno korištenje javne usluge ili
 3. korisnici koji koriste zajednički spremnik jer davatelj usluga ne može vozilom pristupiti nekretnini korisnika odnosno bi to pristupanje iziskivalo bitno povećavanje i neracionalne troškove.

(5)   Spremnici za prikupljanje komunalnog otpada moraju se u pravilu nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge na za to predviđenim površinama. Spremnici moraju biti na dan odvoza komunalnog otpada dostupni davatelju usluge.

 

                                                                                                       Članak 16.                  

(1)   Ako početni preuzeti zaduženi volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada utvrđen sukladno odredbama ove Odluke ne zadovoljava potrebe korisnika, davatelj usluge će na zahtjev korisnika usluge ili na temelju vlastite procjene povećati broj spremnika ili povećati volumen odgovarajućeg spremnika.

(2)   U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka usluga se dodatno naplaćuje.

V. NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA OTPADA PREMA PODRUČJIMA

                                                                                                       Članak 17.                  

(1)   Najmanja učestalost odvoza komunalnog otpada u obračunskom razdoblju iznosi:

 1. Najmanje jednom tjedno za komunalni otpad.
 2. Najmanje jednom mjesečno za odvojeno prikupljanje papira i kartona, papirne i kartonske, metalne, plastične i staklene ambalaže i tekstila koji se prikupljaju putem odgovarajućih spremnika postavljenih na javnoj površini.

(2)   Plan primopredaje po pojedinim naseljima i pojedinim kategorijama otpada na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica donosi davatelj usluge, kojeg je potrebno objaviti najkasnije u 12. mjesecu tekuće godine za narednu godinu.

 

                                                                                                       Članak 18.                  

(1)   Iznimno od navedenog, davatelj usluge može odrediti da se broj odvoza, na cijelom području grada ili u određenim dijelovima grada, uredi na drugačiji način, a sukladno stvarnim potrebama.

(2)   S obzirom na prethodno navedeno davatelj usluge može prema potrebi odrediti i veći broj učestalosti odvoza komunalnog otpada od minimalnog koji je naveden u prethodnom članku. Korisnici usluge su dužni nadoknaditi troškove provedenog dodatnog odvoza. 

VI. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA

                                                                                                       Članak 19.                  

(1)   Davatelj usluge dužan je korisniku obračunavati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju.

(2)   Kao kriterij količine komunalnog otpada utvrđuje se volumen preuzetog zaduženog spremnika i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

(3)   Obračun količine komunalnog otpada dobiva se množenjem broja pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju i preuzetog zaduženog volumena spremnika.

(4)   Osnova za određivanje količine otpada je volumen preuzetog zaduženog spremnika, a ne zapunjenost preuzetog zaduženog spremnika na dan preuzimanja otpada kod korisnika.

VII. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA KROZ KALENDARSKU GODINU

                                                                                                       Članak 20.                  

(1)   Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu su:

 1. Za korisnike iz kategorije kućanstva je obračunsko razdoblje dva mjeseca, što predstavlja šest obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu.
 2. Za korisnike iz kategorije gospodarski subjekti obračunsko je razdoblje jedan mjesec, što predstavlja dvanaest obračunskih razdoblja kroz kalendarsku godinu.

 

VIII. TROŠKOVI I CIJENA JAVNE USLUGE

Troškovi usluge

                                                                                                       Članak 21.                  

(1)   Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te glomaznog komunalnog otpada obuhvaćaju: troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada, troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom te druge nepredviđene troškove gospodarenja otpadom.

(2)   Troškovi obavljanja javne usluge sukladno ovoj Odluci obuhvaćaju i troškove predaje, obrade i oporabe otpada prije odlaganja, troškove odlaganja na odlagalištu i predaje otpada u županijski centar za gospodarenje otpadom nakon početka rada toga centra te troškove povezane s provođenjem naplate javne usluge.

Cijena usluge

                                                                                                       Članak 22.                  

(1)   Cijena javne usluge naplaćuje se isključivo radi pokrića troškova obavljanja javne usluge.

                                                                                                       Članak 23.                  

(1)   Davatelj usluge cjenikom, koji mora biti javno objavljen, određuje visinu cijene obvezne minimalne javne usluge i visinu cijene javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada.

(2)   Korisnik usluge plaća iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

                                                                                                       Članak 24.                  

(1)   Cijena javne usluge (CJU) sastoji se od:

 1. cijene obvezne minimalne javne usluge (CMJU)
 2. cijene javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada (C)
 3. i cijene ugovorne kazne (CUK).

(2)   Ukupnu cijenu javne usluge čini zbroj cijene obvezne minimalne javne usluge, cijene javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada i cijene ugovorne kazne te se izračunava po izrazu:

CJU = CMJU + C + CUK

(3)   Korisnik usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina ne koristi. Obračunsko mjesto definira davatelj usluge.

(4)   Predstavničko tijelo Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica može odlukom odrediti korisniku usluge obvezu plaćanja namjenske naknade.

Cijena obvezne minimalne javne usluge

                                                                                                       Članak 25.                  

(1)   Cijena obvezne minimalne javne usluge naplaćuje se za minimalnu javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te glomaznog komunalnog otpada u okviru javne usluge, a čine ju sljedeći troškovi: troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje komunalnog otpada, troškovi prijevoza komunalnog otpada, troškovi obrade komunalnog otpada u dijelu koji se odnosi na postupke prije oporabe ili zbrinjavanja, troškovi nastali radom reciklažnih dvorišta, trošak rada pretovarne stanice, troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troškovi vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom te drugi nepredviđeni troškovi gospodarenja otpadom.

(2)   Cijenu minimalne javne usluge davatelj usluge određuje cjenikom kao cijenu za volumen pojedinog spremnika koji se dodjeljuje pojedinom tipu korisnika.

Cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada

 

                                                                                                       Članak 26.                  

(1)   U cijenu javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada uključeni su sljedeći troškovi: troškovi obrade otpada, trošak zbrinjavanja odnosno predaje otpada u centar za gospodarenje otpadom i drugi troškovi propisani Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koji nisu obuhvaćeni cijenom minimalne javne usluge.

(2)   Davatelj usluge cjenikom određuje visinu jedinične cijene za količinu predanog komunalnog otpada, na način određivanja cijene za volumen spremnika otpada koji se dodjeljuje pojedinom tipu korisnika te je isti osnova za obračun količine predanog komunalnog otpada.

                                                                                                       Članak 27.                  

(1)   Cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV × BP × U

pri čemu je:

 1. C – cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada izražena u kunama
 2. JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku (naknade za preuzimanje jedne litre komunalnog otpada x volumen spremnika)
 3. BP – broj pražnjenja spremnika komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima iz evidencije davatelja usluge
 4. U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

(2)   Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan (U=1).

(3)   Kad više korisnika usluge zajednički koristi spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan.


Cijena ugovorne kazne

                                                                                                       Članak 28.                  

(1)   Ugovorna kazna obračunava se samo u slučaju kada korisnik usluge postupa protivno ugovoru prema odredbama ove odluke.

(2)   Ugovorna kazna se na računu za javnu uslugu iskazuje zasebno.

(3)   Način obračuna ugovorne kazne određen je člankom 83. I 84., a visina ugovorne kazne određena je člankom 85.

Cijena iznosa namjenske naknade

                                                                                                       Članak 29.                  

(1)   Predstavničko tijelo Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica može odlukom odrediti korisniku usluge obvezu plaćanja namjenske naknade u svrhu financiranja gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije odlagališta, sve u skladu s Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. Građevine iz ovog stavka su građevine za prikupljanje i obradu komunalnog otpada

(2)   Iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obračunava davatelj javne usluge u ime i za račun Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica na način određen Odlukom.

(3)   Obveza korisnika usluge je plaćanje iznosa naknade iz stavka 2. ovoga članka uz cijenu javne usluge.

(4)   Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obračunava se po jedinici volumena komunalnog otpada predanog davatelju usluge.

(5)   Namjenska naknada je javno davanje i prihod je proračuna Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

Nekretnina koja se trajno ne koristi

                                                                                                       Članak 30.                  

(1)   Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je davatelj usluge, na zahtjev korisnika, utvrdio da se ne koristi duže od godinu dana ili kad je dostavio dokaz o uklonjenom priključku za električnu energiju i pitku vodu.

(2)   Korisnik je uz zahtjev za utvrđenje da se nekretnina trajno ne koristi dužan dostaviti i dokaz o nekorištenju nekretnine u vidu pisanog očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, pitke vode ili dokaz o uklonjenom priključku za električnu energiju i pitku vodu.

 

                                                                                                       Članak 31.                  

(1)   Vlasnik nekretnine odnosno korisnik nekretnine za koju je davatelj usluge utvrdio da se trajno ne koristi nije dužan plaćati davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto.

(2)   Vlasnik nekretnine za koju je davatelj usluge utvrdio da se trajno ne koristi mora vratiti spremnik koji mu je davatelj usluge predao na korištenje.

IX. ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada

                                                                                                       Članak 32.                  

(1)   Korisnici usluga dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, metal, staklo, plastiku, drvo, tekstil, glomazni komunalni otpad te problematični otpad.

(2)   Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila obavlja se na način koji je opisan u članku 10. ove Odluke, a to je na način primjene:

 1. postavljenih spremnika za navedene kategorije otpada koji su smješteni na javnim površinama i
 2. postavljenih spremnika za navedene kategorije otpada u reciklažnim dvorištima i
 3. predajom otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu, i
 4. postavljenih spremnika za navedene kategorije otpada koji su smješteni na obračunskom mjestu korisnika.

(3)   Odvojeno prikupljanje ostalih posebnih kategorija otpada obavlja se putem postavljenih namjenskih spremnika u reciklažnim dvorištima i mobilnom reciklažnom dvorištu.

(4)   Davatelj usluge dužan je odvojeno prikupljeni otpad iz prethodnih stavaka ovoga članka zbrinuti na propisan način.

(5)   Nakon uvođenja i primjene sustava prikupljanja pojedine vrste otpada (primjerice papira i kartona) putem zasebnog spremnika korisnici su dužni izdvojiti tu vrstu otpada iz komunalnog otpada i predati davatelju usluge.

 

                                                                                                       Članak 33.                  

(1)   Odvojeno prikupljanje glomaznog komunalnog otpada provodi se na način predaje i preuzimanja tog otpada u reciklažnom dvorištu i na način predviđen u članku 39. ove Odluke.

(2)   Davatelj usluge dužan je odvojeno prikupljeni otpad iz prethodnog stavka ovoga članka zbrinuti na propisan način.

                                                                                                       Članak 34.                  

(1)   Zabranjeno je prebirati po otpadu odloženom u spremnike za odvojeno sakupljanje otpada ili na bilo koji drugi način onečišćavati mjesto gdje je postavljen spremnik za odvojeno sakupljanje otpada.

                                                                                                       Članak 35.                  

(1)   U spremnike za prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila može se odlagati samo ona vrsta otpada za koji je spremnik namijenjen.

 

                                                                                                       Članak 36.                  

(1)   Davatelj usluge dužan je po potrebi i u skladu s mogućnostima osigurati održavanje, čišćenje i dezinfekciju spremnika za odvojeno sakupljanje otpada koji su postavljeni na javnim površinama.

                                                                                                       Članak 37.                  

(1)     Davatelj usluge i Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica na svojim mrežnim stranicama objavit će i ažurno održavati popis koji sadrži lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada koji su postavljeni na javnim površinama te područja u kojima se spremnici za odvojeno sakupljanje otpada izravno ustupaju korisniku usluge.

Sakupljanje glomaznog otpada

                                                                                                       Članak 38.                  

(1)   Odvojeno prikupljanje glomaznog komunalnog otpada provodi se putem rada reciklažnog dvorišta i putem povremenih akcija preuzimanja glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u skladu s Planom primopredaje glomaznog otpada.

(2)   Davatelj javne usluge dužan je preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik usluge i davatelj usluge, u skladu s Planom primopredaje krupnog otpada.

(3)   Davatelj usluge dužan je prikupljeni otpad iz prethodnog stavka ovoga članka zbrinuti na propisan način.

                                                                                                       Članak 39.                  

(1)   Davatelj usluge u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima glomazni komunalni otpad od korisnika usluge na lokaciji obračunskog mjesta bez naknade u najvećoj količini do 2 m3. To sve prema odredbama i na način određen u članku 38.

(2)   Korisnik usluge može glomazni otpad i samostalno dovesti u reciklažno dvorište i besplatno predati do maksimalnih količina utvrđenih u stavku 1. ovog članka.

 

                                                                                                       Članak 40.                  

(1)   Na zahtjev korisnika usluge, davatelj usluge preuzet će na obračunskom mjestu korisnika količinu glomaznog otpada iznad količine iz prethodnog članka, uz plaćanje cijene prijevoza preuzetog otpada do reciklažnog dvorišta i plaćanje troškova daljnje obrade.

(2)   Korisnik usluge može predati i veće količine glomaznog otpada od maksimalnih dopuštenih u sklopu javne usluge, ali uz dodatnu naplatu sukladno cjeniku davatelja usluge.

                                                                                                       Članak 41.                  

(1)   Glomazni otpad zabranjeno je odbacivati i odlagati na javnoj površini, osim putem namjenski postavljenih spremnika u sklopu provođenja akcija u skladu s Planom primopredaje glomaznog otpada.

(2)   Zabranjeno je glomazni otpad odlagati u spremnike za komunalni otpad.

(3)   Zabranjeno je s glomaznim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugi problematični otpad.

X. POPIS ADRESA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

                                                                                                           Članak 42.                  

(1)   Davatelj usluge i Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica na svojim internetskim stranicama objavit će i ažurno održavati popis koji sadrži podatke o lokacijama reciklažnih dvorišta i mobilnih reciklažnih dvorišta po naseljima.

XI. UVJETI ZA POJEDINAČNO KORIŠTENJE JAVNE USLUGE

                                                                                                       Članak 43.                  

(1)   Davatelj usluge treba u skladu s mogućnostima i uvjetima lokacija korisnika osigurati pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više korisnika koristi zajednički spremnik. Sve to prema odredbama iz članka 15. ove Odluke.

(2)   Za nepristupačna područja u koja se ne može pristupiti komunalnim vozilom zbog neodgovarajućeg puta ili drugih prepreka davatelj usluge može, uz suglasnost nadležnog odjela Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, korisnicima usluge staviti na raspolaganje odgovarajući zajednički spremnik, koji zadužuje određeni broj korisnika s tog područja.

XII. PRIHVATLJIV DOKAZ O IZVRŠENJU JAVNE USLUGE ZA POJEDINOG KORISNIKA USLUGE

                                                                                                       Članak 44.                  

(1)   Davatelj usluge vodi evidenciju o preuzetom otpadu za svakog pojedinog korisnika.

 

                                                                                                       Članak 45.                  

(1)   Davatelj usluge vodi evidenciju korištenja javne usluge za obračunsko mjesto u digitalnom obliku.

(2)   Podaci iz evidencije korištenja javne usluge za obračunsko mjesto u digitalnom obliku smatraju se dokazom izvršenja javne usluge.

(3)   Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge predstavlja evidencija davatelja usluge o izvršenoj usluzi ( evidencija o pražnjenju spremnika tijekom obračunskog razdoblja prema planu primopredaje ) za pojedinog korisnika usluge, pri čemu davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba već je svaki korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljeni spremnik neovlašteno ne koriste treće osobe.

 

                                                                                                           Članak 46.                  

(1)   Davatelj usluge osigurava svakom pojedinom korisniku da na njegov zahtjev može, putem e‑pošte odnosno putem interneta, kad je to korisniku usluge prihvatljivo, ili na drugi način, izvršiti uvid u podatke o izvršenju javne usluge za njegovo obračunsko mjesto.

                                                                                                           Članak 47.                  

(1)   U prijelaznom razdoblju do uvođenja sustava za digitalno praćenje primjenjuje se način vođenja evidencije o preuzetom otpadu za svakog pojedinog korisnika prema broju minimalnih planiranih primopredaja u obračunskom razdoblju.

XIII. ODREDBE O KORIŠTENJU JAVNE POVRŠINE ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

                                                                                                           Članak 48.                  

(1)   Na javnim površinama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada osim u za to predviđene spremnike.

(2)   Na javnim površinama smiju se postaviti samo spremnici za odvojeno prikupljanje pojedinih kategorija otpada koje postavi davatelj usluge uz prethodnu suglasnost nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

(3)   Iznimno, spremnici za odlaganje otpada mogu biti postavljeni i na javnoj površini na mjestima i na način koji odlukom odredi davatelj usluge, uz prethodnu suglasnost nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

(4)   U slučaju da ne postoje prostorne i tehničke mogućnosti smještaja spremnika za prikupljanje komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge na vlastitoj nekretnini, spremnici se mogu postaviti na javnoj površini odlukom davatelja usluge uz prethodnu suglasnost nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica.

 

                                                                                                       Članak 49.                  

(1)   Organizatori manifestacija koje se odvijaju na javnim površinama obvezni su, prije održavanja manifestacije, s davateljem usluge ugovoriti način preuzimanja i zbrinjavanja komunalnog otpada. Organizator manifestacije u tom slučaju obavezan je snositi troškove gospodarenja otpadom sukladno cjeniku.

(2)   Zaključenje ugovora s davateljem usluga uvjet je za izdavanje rješenja o korištenju javnih površina.

                                                                                                       Članak 50.                  

(1)   Korisnici usluga – gospodarski subjekti koji od Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica tijekom ljetne sezone uzimaju u zakup javne površine radi obavljanja djelatnosti moraju prije izdavanja rješenja o korištenju javnih površina podmiriti dugove davatelju usluge i davatelju usluge prijaviti promjenu podataka iz Izjave.

IX. UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

Ugovor o korištenju javne usluge

                                                                                                       Članak 51.                  

(1)   Korisnik usluge dužan je davatelja usluge obavijestiti o činjenici vlasništva/korisništva nekretnine, odnosno podnijeti zahtjev za zaključenje ugovora.

(2)   Ugovor o korištenju javne usluge zaključuje se na način da korisnik usluga popuni Izjavu o načinu korištenja javne usluge (u daljem tekstu: Izjava) na obrascu koji mu uručuje davatelj usluga u tri primjerka.

(3)   Davatelj usluge dužan je jedan potpisani primjerak popunjene Izjave vratiti korisniku usluge.

                                                                                                       Članak 52.                  

(1)   Korisnik usluge dužan je uz Izjavu priložiti i dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišne knjige ili drugi dokaz temeljem kojeg je stečeno pravo vlasništva nekretnine), odnosno ugovor kojim je stekao pravo korištenja.

(2)   Davatelj usluge ovlašten je od korisnika tražiti i druge dokaze važne za zaključenje ugovora o korištenju javne usluge.

(3)   Za slučaj kad davatelj usluge ima informaciju o vlasniku/korisniku koji nije podnio zahtjev za zaključenje ugovora o korištenju javne usluge, davatelj usluge će u slučaju kada korisnik usluge odbija preuzeti spremnik, istog ipak evidentirati kao korisnika usluge te će o zaduženju obavijestiti korisnika usluge i jedinicu lokalne samouprave.

 

                                                                                                       Članak 53.                  

(1)   Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena.

(2)   U slučaju da to ne učini, dužan je podmiriti cijenu usluge sve dok to ne učini, odnosno dok to ne učini novi vlasnik odnosno korisnik.

(3)   Korisnik usluge obvezan je u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena obavijestiti davatelja usluge o svim promjenama namjene prostora ili djelatnosti te proširenju i izmjeni djelatnosti ili drugih okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje javne usluge.

(4)   Sve obavijesti i zahtjeve korisnik podnosi davatelju usluga pisano putem pošte, telefaksa, elektroničkom poštom ili na zapisnik u sjedištu davatelja usluge.

 

                                                                                                       Članak 54.                  

(1)   Korisnici usluge javnu uslugu ugovaraju sklapanjem Ugovora.

(2)   Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

 1. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili
 2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu.

(3)   Ugovor o javnoj usluzi sklapa se na neodređeno vrijeme.

(4)   Bitne sastavnice ugovora uz Izjavu čine ova Odluka i cjenik javne usluge.

 

                                                                                                       Članak 55.                  

( 1 ) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u ovu Odluku i cjenik javne usluge prije sklapanja i izmjene i/ili dopune ugovora i na zahtjev korisnika usluge.

 

                                                                                                       Članak 56.                  

(1)   Korisnik usluge može otkazati korištenje javne usluge (ugovora) u slučaju trajnog nekorištenja nekretnine, sukladno odredbama ove Odluke.

(2)   Davatelj usluge ima pravo izvršiti provjeru navoda u zahtjevu za odjavom korištenja usluge.

(3)   Ukoliko se prilikom provjere utvrdi stanje suprotno onome navedenom u zahtjevu, korisniku usluge zaračunat će se naknada za razdoblje korištenja usluge od odjave do ponovnog zaduženja. 

(4)   Korisnik usluge dužan je davatelju javne usluge vratiti ili omogućiti povrat ispravnih spremnika za odlaganje otpada koji su mu dani na uporabu odmah po dostavi zahtjeva za odjavu korištenja usluge. U protivnom davatelj javne usluge ima pravo potraživati naknadu pune cijene novog spremnika.

(5)   Kada vlasnik ili korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine namjerava otkazati ugovor zbog prestanka prava vlasništva ili prava korištenja, dužan je o istome izvijestiti davatelja usluge u roku od 15 dana od dana kada je nastupila promjena ili od dana prestanka korištenja, pri čemu je dužan dostaviti i odgovarajuće dokaze.

(6)   Raskid ugovora nastupa s posljednjim danom u mjesecu u kojem je podnesena odgovarajuća obavijest odnosno zahtjev.

(7)   Zaključenjem ugovora o korištenju javne usluge korisnik usluga u svemu prihvaća Opće uvjete ugovora sa korisnicima, koji su doneseni u nastavku.

 

Provedba ugovora u slučaju nastupanja posebnih okolnosti

                                                                                                       Članak 57.                  

(1)   Davatelj javne usluge omogućuje redovito pružanje usluge prikupljanja komunalnog otpada, osim u slučajevima kada uslugu nije moguće izvršiti zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći, odnosno u slučajevima nastupanja okolnosti na koje davatelj javne usluge ne može utjecati.

(2)   Po prestanku uvjeta koji onemogućuju pružanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada davatelj javne usluge dužan je prikupiti i odvesti svu iznesenu (odloženu) količinu komunalnog otpada u najkraćem mogućem roku.

 

                                                                                                       Članak 58.                  

(1)   Iznimno, u slučaju izmjene rasporeda odvoza otpada, javna usluga prikupljanja komunalnog otpada koja se trebala obaviti u vrijeme blagdana i državnih praznika, obavit će se u prvom slobodnom terminu, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem medija ili internetskih stranica davatelja javne usluge.

X. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

Primjena Općih uvjeta

                                                                                                       Članak 59.                  

(1)   Ovim se Općim uvjetima uređuju međusobni odnosi između davatelja usluga i korisnika usluga.

(2)   U slučaju kada odredbe ugovora upućuju na primjenu pojedinih odredaba ovih Općih uvjeta, te odredbe Općih uvjeta postaju sastavni dio ugovora.

(3)   Korisnik usluge upoznat je sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.

Ugovaranje javne usluge

                                                                                                       Članak 60.                  

(1)   Korisnici usluge javnu uslugu ugovaraju zaključenjem ugovora sukladno Odluci.

(2)   Ugovor se smatra sklopljenim:

 1. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili
 2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu.

(3)   Zaključenjem ugovora o korištenju javne usluge korisnik usluga u svemu prihvaća ove Opće uvjete.

(4)   Početni dan za obračun javne usluge smatra se dan zaključenja ugovora.

(5)   Ugovori s korisnicima usluge zaključuju se na neodređeno vrijeme.

Prava i obveze ugovornih strana

                                                                                                       Članak 61.                  

(1)   Davatelj usluge i korisnik usluge imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, ugovorom i ovim Općim uvjetima.

 

                                                                                                       Članak 62.                  

(1)   Korisnik usluge u slučaju bilo kakvih promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos, a koje utječu na međusobne odnose između davatelja usluge i korisnika usluge dužan je iste prijaviti davatelju usluge najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana nastale promjene u pisanom obliku.

(2)   Korisnik usluge obvezan je obavijestiti davatelja usluge u roku od 15 (petnaest) dana o prestanku korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor). Prestanak korištenja nekretnine glede korištenja javne usluge prijavljuje u pisanom obliku sa priloženom popratnom dokumentacijom kojom se dokazuje prestanak korištenja nekretnine.

(3)   Korisnik usluge dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od početka korištenja usluge obavijestiti davatelja usluge o početku korištenja javne usluge (stjecanje vlasništva nekretnine).

(4)   Prilikom stjecanja odnosno prestanka statusa korisnika usluge isti je navedeni status dužan dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom.

 

                                                                                                       Članak 63.                  

(1)   Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se sa posljednjim danom u mjesecu prijave te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene. Prilikom promjene svi dospjeli računi moraju biti plaćeni. Prilikom konačnog prestanka korištenja javne usluge korisnik usluge (vlasnik nekretnine) dužan je platiti sve do tada zaprimljene račune.

                                                                                                       Članak 64.                  

(1)   Osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine te razloga utvrđenog u čl. 13. Uredbe, korisnik usluge ne može otkazati ugovor; tj. sve dok koristi javnu uslugu dužan je plaćati cijenu javne usluge sukladno obračunu davatelja usluge.

 

                                                                                                       Članak 65.                  

(1)   Spremnike za odlaganje otpada korisnik usluge u pravilu smješta na svojoj nekretnini odnosno u objektima ili drugim prostorima u svom vlasništvu. Iznimno,  spremnici mogu biti smješteni i na javnoj površini.

(2)   Korisnici usluge dužni su spremnike za komunalni otpad na dan odvoza, prema rasporedu, iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu, najkasnije do termina određenog Planom primopredaje na način da ne ometaju javni promet na kolniku ili pješačkoj stazi.

(3)   Korisnik usluge dužan je spremnike redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju te je odgovoran za svako namjerno oštećenje kao i nestanak. U slučaju otuđenja i oštećenja spremnika za odlaganje otpada trošak nabave novih snosit će korisnik usluge.

(4)   Korisnici usluge dužni su brinuti o dodijeljenim spremnicima pažnjom dobrog gospodara te su u slučaju oštećenja ili uništenja vlastitom krivnjom/nepažnjom po izvršenoj zamjeni oštećenog ili uništenog spremnika davatelju usluge dužni namiriti nastale troškove prema računu ispostavljenom od strane davatelja javne usluge.

 

                                                                                                       Članak 66.                  

(1)   U slučaju da je dokazano da je oštećenje  spremnika za odlaganje otpada uzrokovao davatelj usluge, trošak nabave nove snosit će davatelj usluge, a o čemu se sastavlja zapisnik.

(2)   Davatelj usluge dužan je pažljivo rukovati  spremnicima za odlaganje otpada, tako da se iste ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i onečišćava okolinu. Svako onečišćivanje i oštećenje prouzročeno skupljanjem i odvozom otpada isti su dužni odmah otkloniti. Nakon pražnjenja spremnika za odlaganje otpada davatelj usluge dužan ih je vratiti na mjesto na kojem su bile prilikom preuzimanja otpada (prva dostupna javna površina) i zatvoriti poklopac.

(3)   Davatelj usluge osigurava zamjenu spremnika zbog dotrajalosti.

 

                                                                                                       Članak 67.                  

(1)   Kada korisnik zahtijeva promjenu volumena spremnika,  Davatelj usluge će isto izvršiti u primjerenom roku, ukoliko isti udovoljava uvjetima iz ove Odluke.

 

                                                                                                       Članak 68.                  

(1)   U spremnik za komunalni otpad može se odlagati samo komunalni otpad.

(2)   Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren.

(3)   Zabranjeno je pretrpavati i dodatno sabijati otpad u spremniku Otpad mora biti odložen u spremnik na način da prilikom pražnjenja isti u cijelosti gravitacijski ispadne iz spremnika.

(4)   Korisnik je odgovoran za štetu prouzročenu pretovarom spremnika.

 

                                                                                                       Članak 69.                  

(1)   U spremnike za komunalni otpad zabranjeno je odlagati: korisni otpad koji se može reciklirati, električni i elektronički otpad i pripadajući dodaci (poput kabela), glomazni, metalni i građevinski otpad, opasni otpad (npr. fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakovi, otpala, baterije i akumulatori i drugi), tekući i polutekući otpad, žar i vrući pepeo, životinjske lešine te sve ostale posebne kategorije otpada, sukladno propisima koji uređuju postupanje s otpadom.

(2)   U spremnike za komunalni otpada zabranjeno je odlagati zeleni otpad koji nastaje prilikom rezidbe zelenih površina.

(3)   U spremnike za komunalni otpada zabranjeno je odlagati građevni otpad.

(4)   Korisnici gore navedenih vrsta otpada mogu zbrinuti u reciklažnom dvorištu ili kod ovlaštenih tvrtki za zbrinjavanje.

(5)   Korisnik usluge odgovara davatelju javne usluge za bilo koju vrstu štete uzrokovanu odlaganjem zabranjenih vrsta otpada u spremnik za komunalni otpad.

 

                                                                                                       Članak 70.                  

(1)   Zabranjeno je u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada odlagati miješani komunalni otpad, kao i bilo koji drugi otpad koji ne odgovara definiciji otpada za koji je spremnik namijenjen.

(2)   Spremnici koji sadržavaju otpad koji ne odgovara definiciji otpada za koji je spremnik namijenjen neće biti ispražnjeni već će se o navedenom izvijestiti komunalno redarstvo.

(3)   Korisnik usluge odgovara davatelju javne usluge za bilo koju vrstu štete uzrokovanu odlaganjem zabranjenih vrsta otpada u spremnike koji su namijenjeni za odvojeno prikupljanje otpada.

                                                                                                       Članak 71.                  

(1)   Kada je, zbog nedovoljne širine ceste i mjesta za okretanje, vozilu davatelja javne usluge onemogućen pristup do nekretnine korisnika usluge, a korisniku usluge je na uporabu dodijeljen spremnik za komunalni otpad, korisnik usluge dužan je tipski spremnik na dan odvoza, prema rasporedu, iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu kojoj vozilo davatelja javne usluge može pristupiti.

(2)   Spremnici koji nisu postavljeni sukladno odredbama ovoga članka neće biti ispražnjeni.

 

                                                                                                       Članak 72.                  

(1)   Kada je, zbog nedovoljne širine ceste i mjesta za okretanje, vozilu davatelja javne usluge onemogućen pristup do nekretnine većeg broja korisnika usluge grupiranih na jednom području, a nekretnina korisnika nalazi se na većoj udaljenosti od javne površine kojoj vozilo davatelja javne usluge može pristupiti, s korisnicima će se posebno ugovoriti zajedničko korištenje spremnika koji će davatelj usluge postaviti na prvu dostupnu javnu površinu kojoj vozilo davatelja javne usluge može pristupiti.

Način obračuna i plaćanja cijene komunalne usluge

                                                                                                       Članak 73.                  

(1)   Korisnik plaća cijenu usluge davatelju usluge na osnovi ispostavljenog računa.

(2)   Davatelj usluge dostavlja korisniku uz račun i uplatnicu.

(3)   U slučaju da korisnik nije platio neki od prethodnih računa, na računu je naznačen iznos ukupnog dugovanja.

(4)   Na zahtjev korisnika davatelj usluge će račun dostaviti i elektroničkim putem.

(5)   Računi se dostavljaju korisniku na obračunsko mjesto, a na izričit zahtjev korisnika na adresu koju isti odredi. .

                                                                                                       Članak 74.                  

(1)   Računi se dostavljaju prema obračunskim razdobljima iz ove odluke tj. jednom u dva mjeseca za usluge pružene korisnicima iz kategorije kućanstva odnosno jednom mjesečno za korisnike iz kategorije gospodarski subjekti.

(2)   Davatelj javne usluge omogućava korisniku usluge provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa u odnosu na pruženu uslugu.

                                                                                                       Članak 75.                  

(1)   Korisnik je dužan platiti naknadu za izvršenu uslugu po dospijeću koje je navedeno na dostavljenom računu.

 

Obavijest o prikupljanju komunalnog otpada

                                                                                                       Članak 76.                  

(1)   Davatelj javne usluge osigurava isporuku usluge sukladno Planu primopredaje komunalnog otpada.

(2)   Davatelj javne usluge dužan je korisniku usluge do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu dostaviti Obavijest o prikupljanju komunalnog otpada u skladu sa odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom u pisanom obliku ili putem mrežne stranice kad je to korisniku usluge prihvatljivo.

(3)   Obavijest iz ovog članka mora sadržavati stavke utvrđene člankom 16. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

XI. NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU KAD SU KORISNICI JAVNE USLUGE KUĆANSTVA I KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK, A NIJE POSTIGNUT SPORAZUM O NJIHOVIM UDJELIMA

                                                                                                           Članak 77.                  

(1)   U slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, Davatelj usluge određuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na način da je kriterij za određivanje udjela korisnika usluge omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu.

(2)   U slučaju, da davatelj usluge ne raspolaže sa podacima o omjeru fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu, davatelj usluge do usuglašavanja sporazuma o njihovim udjelima u zajedničkom spremniku, pojedinom korisniku određuje svoj prijedlog udjela pri čemu se minimalni obračunski udio uvažava kriterij, koji odgovara broju fizičkih osoba za zaduženi volumen od 120 l za pojedinog korisnika.

XII. NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU KAD SU KORISNICI JAVNE USLUGE KUĆANSTVA I PRAVNE OSOBE ILI FIZIČKE OSOBE – OBRTNICI I KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK, A NIJE POSTIGNUT SPORAZUM O NJIHOVIM UDJELIMA

                                                                                                           Članak 78.                  

(1)   U slučaju, kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici koji koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, davatelj usluge poziva korisnike, koji koriste zajednički spremnik da sklope sporazum o njihovim udjelima.

(2)   U slučaju da sporazum nije postignut davatelj usluge ima mogućnost da pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnike tretira zasebno, na način da davatelj usluge primijeni odredbe ove Odluke i  važećeg cjenika.

 

 

XIV. NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA I POSTUPANJE PO PRIGOVORU GRAĐANA NA NEUGODU UZROKOVANU SUSTAVOM SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

 

                                                                                                       Članak 79.                  

(1)   Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja prigovora na pruženu javnu uslugu i način rada davatelja usluge, u dijelu koji se odnosi na sakupljanje komunalnog otpada,

(2)   Prigovor se može podnijeti pisano putem pošte, telefaksa, elektroničkom poštom ili na zapisnik u sjedištu davatelja usluge, Davatelj usluge dužan je na prigovor korisnika usluge odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

 

                                                                                                       Članak 80.                  

(1)   Po primitku odgovora na pisani prigovor nezadovoljan korisnik može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije koje je davatelj usluge dužan osnovati sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

(2)   Povjerenstvo za reklamacije dužno je pisano odgovoriti na zaprimljene reklamacije korisnika u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja reklamacije.

(3)   Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika najmanje godinu dana od dana primitka prigovora korisnika.

 

                                                                                                       Članak 81.                  

(1)   Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora na ispostavljeni račun za obavljenu javnu uslugu u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimanja računa.

(2)   Očitovanje davatelja usluge na zaprimljeni prigovor provodi se na način opisan u prethodnom članku.

XV. UGOVORNA KAZNA

                                                                                                           Članak 82.                  

(1)   Kada korisnik usluge postupa protivno ugovoru, dužan je platiti ugovornu kaznu.

(2)   Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

(3)   Činjenicu postupanja protivno ugovoru utvrđuje ovlaštena osoba davatelja usluge fotodokumentacijom i izradom zapisnika.

 

                                                                                                           Članak 83.                  

(1)   Korisnik koji na javnoj površini van spremnika odloži bilo kakav otpad dužan je platiti troškove preuzimanja, prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj organizaciji u visini stvarnog troška koji nastane kod davatelja usluge. Visina troška određuje se sukladno cjeniku davatelja usluge.

(2)   Korisnik koji u spremnik za komunalni otpad odloži bilo kakav problematični ili opasni otpad ili reciklabilni otpad dužan je uz cijenu javne usluge platiti i cijenu troškova preuzimanja, prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj organizaciji u visini stvarnog troška koji nastane kod davatelja usluge. Visina troška određuje se sukladno cjeniku davatelja usluge.

 

                                                                                                           Članak 84.                  

(1)   Korisnik usluge dužan je platiti iznos ugovorne kazne za postupanje protivno ugovoru o korištenju javne usluge u slučaju iz prethodnog članka, a naročito:

 1. ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje komunalni otpad davatelju javne usluge (ne zaduži spremnik i/ili izjavljuje da ne koristi nekretninu) a na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju struje ili pitke vode ili na drugi način davatelj usluge utvrdi da koristi nekretninu, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna.
 2. ako nije u roku od 30 dana od početka korištenja novoizgrađene nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine, ili prava korištenja takve nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine (kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika), o istome pisanim putem obavijestio davatelja usluge, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna.
 3. ako odloži bilo kakav otpad izvan spremnika namijenjenog za tu vrstu otpada, dužan je platiti troškove iz članka 84. i dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.
 4. Ako u spremnik za komunalni otpad odloži problematičan otpad ili opasan otpad ili reciklabilni otpad, dužan je platiti troškove iz članka 84. i dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.
 5. Ako u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada odloži komunalni otpad, kao i bilo koji drugi otpad koji ne odgovara definiciji otpada za koji je spremnik namijenjen, dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.
 6. ako s glomaznim otpadom postupa na način da isti odlaže u spremnike za prikupljanje komunalnog otpada, odlaže na mjesta koja za to nisu predviđena, te da s glomaznim komunalnim otpadom odlaže bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugog problematičnog otpada, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna.
 7. ako pretrpa i dodatno sabije komunalni otpad tako da on ne može gravitacijski ispasti iz spremnika prilikom pražnjenja dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.
 8. ako u spremnik za odvojeno prikupljanje otpada odloži neodgovarajući reciklabilni otpad i odgovarajući ali onečišćeni reciklabilni otpad dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.
 9. ako na svom obračunskom mjestu postupa s otpadom na način koji nije sukladan ovoj Odluci, na način kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojava neugode drugoj osobi, ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna.
 10. ako ne predaje reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od komunalnog otpada, ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna.
 11. ako ne drži spremnik na za to propisanom mjestu, ugovorna kazna iznosi 250,00 kuna.
 12. ako onemogući davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje, ugovorna kazna iznosi 250,00 kuna.
 13. ako ne omogući davatelju usluge označavanje spremnika s kojim već raspolaže, ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna.
 14. ako je uništio ili oštetio spremnik dodijeljen korisniku usluge postavljen na javnoj površini za prikupljanje komunalnog otpada, ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna.
 15. ako je u izjavi o načinu korištenja usluge očigledno naveo netočne podatke, dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.
 16. ako je u izjavi o korištenju usluge lažno naveo da trajno ne koristi nekretninu, ugovorna kazna iznosi 2.000,00 kuna.
 17. ako je uništio ili oštetio spremnik postavljen na javnoj površini za prikupljanje papira, kartona, plastike i ostalog reciklabilnog otpada, ugovorna kazna iznosi 2.000,00 kuna.
 18. ako ne dojavi davatelju usluge promjenu podataka iz Izjave o korištenju usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 kuna.
 19. ako ne dojavi davatelju usluge u roku od 15 dana svaku promjenu namjene prostora ili djelatnosti te proširenje i izmjenu djelatnosti ili druge okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje javne usluge, dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

(2)   Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno Ugovoru o korištenju javne usluge prema ovom članku, kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, davatelj usluge ovlašten je i dužan postupati po prijavi komunalnih redara, razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili videosnimanje obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, cjenika ovlaštenih proizvođača opreme i uređaja, stručne, obrazložene i ovjerene procjene nastalih troškova uslijed pojedinog postupanja, vremensko trajanje pojedinog postupanja te sve druge dokaze s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge prema ovom članku, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne.

(3)   Ako se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom članku propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.

 

 

XV. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

                                                                                                       Članak 85.                  

(1)   Korisnici stambenih prostora koji povremeno koriste svoje nekretnine izjednačeni su po pravima i obvezama s korisnicima koji stalno borave.

(2)   Davatelj usluge dužan je osigurati način prikupljanja otpada sukladno ovoj Odluci u roku od 12 mjeseci.

(3)   Iznimno od stavka 2. ovog članka, naplata odvoza otpada do zaključenja pojedinačnih ugovora iz ove Odluke obračunavat će se prema dosadašnjem načinu obračuna.

(4)   Nadzor nad provedbom odredbi ove odluke bit će reguliran Odlukom o komunalnom redu.

 

                                                                                                       Članak 86.                  

(1)   Datumom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Općini Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica

                                                                                                       Članak 87.                  

(1)   Ova odluka objavljuje se u Službenom glasniku Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, a stupa na snagu 30 dana nakon objave.

(2)   Do primjene novog cjenika, sukladno Zakonu i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, primjenjivati će se postojeći cjenik.

 

 

KLASA:      011-01/18-01/07

URBROJ:    2167/06-01-18-__    

Kaštelir - Castelliere, __. siječanj 2018. godine.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

 

 

PREDSJEDNICA

Rozana Petrović v.r.

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art