Javni natječaj za postavljanje bankomata

U nastavku se nalaze uvjeti javnog natječaja za postavljanje bankomata:

Na temelju čl. 17. st. 1. Odluke o poslovnom prostoru, donijete na Općinskom vijeću Općine Kaštelir-Labinci dana 29. listopada 1998. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru, donijete na Općinskom vijeću Općine Kaštelir-Labinci dana 20. travnja 2006. godine, članka 6. Stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11 i 64/15)  i temeljem Odluke Općinskog vijeća od 15. ožujka 2018. god. Jedinstveni upravni odjel Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup dijela prostora za postavljanje bankomata

 

 

r.b.

Lokacija

Djelatnost

Početna cijena (kn)

mjesečno

Rok

(godina)

Iznos jamčevine

(kn)

1.

DOM Kaštelir

Bankomat

750,00

3

750,00

 

Predmet javnog natječaja je dodjela u zakup dijela prostora za postavu ugradbenog bankomata na zgradi Doma, Kaštelir 113, izgrađenoj na k.č. 3273 i dr. k.o. Kaštelir.

  1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama, koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za koje se natječu.
  2. Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

a)    Ime  i  prezime  ponuditelja, odnosno  tvrtke  s  adresom, sjedištem, te  broj žiro-računa - IBAN za povrat jamčevine;

b)    Dokaz    o    izvršenoj    uplati    jamčevine    prema    iznosu    u    tablici, na žiro račun Općine Kaštelir-Labinci  broj: HR04 23800061859700000, s naznakom – jamčevina za zakup  poslovnog prostora: Obavezno upisati poziv na broj i to: 68    7722- (dodati OIB). Ponuditeljima  koji  ne  budu  izabrani,  jamčevina  će  biti  vraćena,  a  jamčevina  osobe  čija  ponuda  bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu. Najpovoljniji  ponuditelj  gubi  pravo na  povrat jamčevine, ukoliko  povuče  ponudu  nakon  što  se  pristupi postupku javnog otvaranja ponuda.

3.   Pravo na zakup poslovnoga prostora, odnosno dijela prostora za postavljanje bankomata ima natjecatelj, koji ispunjava uvjete iz natječaja, te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu.

4.   Jamčevina za sudjelovanje u natječaju za dio poslovnog prostora, je jednaka početnoj natječajnoj zakupnini te se ista obračunava u ugovoru o zakupu.

5.  Ponude za natječaj upućuju se u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica  u zatvorenoj omotnici s naznakom  „ ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP DIJELA PROSTORA ZA POSTAVLJANJE BANKOMATA, NE OTVARATI”, na adresu: Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir, bez obzira na način dostave, rok za dostavu ponuda je najkasnije do 28. ožujka 2018. godine. do 1200 sati. 

 

6.  Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka   Odluke   o   dodjeli dijela   prostora   za  postavljanje   bankomata.   Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi Ugovor o zakupu dijela poslovnog prostora u naznačenom roku, smatra se da je odustao od istog, te gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni dio poslovnog prostora, javni natječaj će se ponoviti.

7. Javno otvaranje ponuda izvršiti će Jedinstveni upravni odjel dana 28. ožujka 2018. godine, u 13 sati u Općinskoj vijećnici, Kaštelir 113, Kaštelir.

8.  Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja;

9.  O  rezultatima  izbora  sudionici  će  biti  izvješteni  najkasnije  u  roku  od  8  dana,  od  dana  javnog  otvaranja ponuda.

10.  Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava – potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježnika, sukladno odredbi čl. 4., st.3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, a na trošak zakupnika kod Javnog bilježnika;

11.  Općinski načelnik Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica   zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja, poništi natječaj, bez iznošenja razloga.

 

 

U Kašteliru -Castelliere,  20.03.2018. g.

 

 

 

Jedinstveni upravni odjel

Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art