Natječaj za radno mjesto radnika na održavanju-strojara

MAVRIŠ d.o.o.

Kaštelir 113, Kaštelir

Broj:138/2017-2

Kaštelir-Castelliere, 02.05.2018.godine

 

Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radno mjesto: RADNIK NA ODRŽAVANJU - STROJAR na određeno vrijeme od dana 30.04.2018. godine,  raspisuje se

 

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

NA ODREĐENO VRIJEME OD 6 MJESECI

 

RADNIK NA ODRŽAVANJU - STROJAR (1 izvršitelj)

 

Poslovi radnog mjesta:

- obavlja poslove održavanja i čišćenja javnih zelenih površina,

- obavlja poslove hortikulture na javnim površinama,

- obavlja poslove održavanja i čišćenja ostalih javnih površina,

- obavlja poslove održavanja i čišćenja objekata,

- obavlja poslove čišćenja snijega sa javnih površina,

- obavlja manje zahtjevne građevinske radove, pomoćne građevinske radove, razna zidanja, ličenja, i sl.

- obavlja poslove održavanja groblja, dječjih igrališta, te ostalih javnih površina na

području Općine (košnja, obrezivanje, metenje, i sl),

- pomaže u pripremi proslava i drugih manifestacija,

- upravlja prometnim i specijalnim prometnim sredstvima,

- upravlja i rukuje strojevima za komunalno uređenje, traktorom, raznim kosilicama, pilama,  

   malčerom, raznim alatom,

- radi poslove na svakom održavanju svih nerazvrstanih cesta i javnih površina,

- radi kao ispomoć zimskoj službi,

- brine se za tehničku ispravnost radnih strojeva, traktora, malčera, vozila, opreme i uređaja,

-   obavljanja i drugih poslova po nalogu Poslodavca ili druge osobe kojoj je neposredno odgovoran

 

Uvjeti:

a)     Položen ispit za upravljanje i rukovanje strojevima za komunalno održavanje,

b)     3 godine radnog iskustva,

c)     položen vozački ispit (B kategorija)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

a)     životopis,

b)     preslik radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka o radno pravnom statusu (iz evidencije HZMO-a ),

c)     preslik osobne iskaznice,

d)     preslik vozačke dozvole,

U prijavi je potrebno opisati poslove i radne zadatke koje je kandidat prethodno izvršavao.

 Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.         

       Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 6 mjeseci sa mogućnošću zapošljavanja na neodređeno vrijeme.

 Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od objave natječaja (od 02. svibnja do 09. svibnja 2018.g.)

 Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Mavriš  d.o.o., Kaštelir 113, 52464 Kaštelir, s naznakom: prijava na natječaj za radno mjesto na određeno vrijeme.  

 Pridržava se pravo poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja.

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

 Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

 

Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Općine Kaštelir-Labinci www.kastelir-labinci.hr.

 

 

Komisija

za provedbu natječaja

 

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art