Vijeće, 17.kolovoza 2017.

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Općinskog vijeća

 Općine Kaštelir-Labinci sazivam 3. sjednicu

 

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

 

za

 

četvrtak, 17. kolovoza 2017. godine u 19.00sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kaštelir-Labinci

 

 Prijedlog  d n e v n o g     r e d a:

 

 1. Pitanja vijećnika.
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju općinskog Proračuna za period 1.1.-30.6.2017. godine.
 3. Izvještaj o radu i financijski izvještaj za JVP CZP Poreč za 2016. godinu.
 4. Izvještaj za 2016. godinu trgovačkog društva Martinela d.o.o.
 5. Izvještaj za 2016. godinu trgovačkog društva Mavriš d.o.o.
 6. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama i Nezavisnoj listi iz Proračuna općine
 7. Prijedlog Odluke o financiranju programa produženog boravka u PŠ Kaštelir za školsku godinu 2017./2018.
 8. Prijedlog Odluke o osnivanju radnih tijela općinskog vijeća.
 9. Prijedlog Odluke o visini naknade zamjenika općinskog načelnika za obnašanje dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa.
 10. Prijedlog odluke o potvrđivanju Rješenja o razriješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora t.d. Martinela d.o.o.
 11. Razmatranje zahtjeva NK Kaštelir-Labinci.
 12. Razmatranje zamolbe za korištenje javne površine – plac Kaštelir – „Leon.“

 

 

Napomena:

 

Materijali za točke dnevnog reda 2, 3, 4 i 5 dostavljeni su e-mailom.

 

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javiti na tel. 455-113.

 

KLASA:      011-01/17-01/03

URBROJ:    2167/06-01-17-01        

Kaštelir - Castelliere,  03. kolovoza 2017. godine.

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI

CASTELLIERE-S.DOMENICA

Rozana Petrović v.r.

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art