KANALIZACIJSKI SUSTAV I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KAŠTELIR

Sustav javne odvodnje Općine  Kaštelir - Labinci

  1. Jadranski projekt II

 

Potprojekt Kaštelir–Labinci obuhvaća izgradnju kanalizacijskog sustava naselja Kaštelir-Labinci ( I faza) te izgradnju biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ugovor o pod-zajmu i pod-darovnici potpisan je krajem srpnja 2010. godine. Ukupna vrijednost pod-zajma i pod-darovnice iznosi 26,4 milijuna kn. Radovi su provedeni kroz Projekt zaštite od onečišćenja u priobalnom području II (Jadranski projekt II)

Izgradnja kanalizacijskog sustava općine Kaštelir-Labinci financirana je iz četiri izvora. Putem Ugovora o zajmu sa Svjetskom bankom osiguran je kredit na iznos od 50 % ukupnih sredstava. Ministarstvo poljoprivrede sufinanciralo je 24%, Hrvatske vode 5% a Komunalno društvo Martinela d.o.o. sufinanciralo je 21% od ukupnih sredstava na projektu. Ukupna vrijednost radova i usluga za  izgradnju kanalizacijskog sustava iznosi 14.4 milijuna kn.

Biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (BUPOV) financiran je u iznosu od 100 % putem Ugovora o darovnici od strane GEF-a (Global Environment Facility – Globalni fond za okoliš). Ukupna vrijednost radova i usluga za projektiranje i izgradnju uređaja iznosi 12 milijuna kn.

a)     I faza SJO

 

Na području Općine Kaštelir – Labinci predviđen je razdjelni kanalizacijski sustav.

 

Vrsta

Ugovori

Iznos kn

km

CS

I faza SJO

Jadranski projekt

Radovi

Đurkin d.o.o. iz Čakovca

14.120.000,00

14,7 km

3

Nadzor

Urbis d.d. iz Pule

     246.380,00

 

b)     BUPOV Kaštelir

 

Ovim ugovorom obuhvaćeno je projektiranje, izgradnja, dobava, montaža, testiranje i puštanje u rad biljnog uređaja kapaciteta 1.900 ES. Uređaj je II. stupnja pročišćavanja. U sklopu uređaja izgrađeno je i polje za ozemljavanje mulja.

BUPOV  KAŠTELIR 1900 ES

01.2014. – 06.2016.

Iznos kn

Idejni projekt

Arka 96 d.o.o. iz Kutine.

150.000,00

Izvođač radova i projektanti glavnog projekta

Viadukt d.d. iz  Zagreba

Hidroinženiring d.o.o. iz Ljubljane

IPI d.o.o., iz Slatine

11.270.000,00

Nadzor

WYG SAVJETOVANJE d.o.o. iz Zagreba

576.230,00

 

 

BUPOV - tehnički podaci

  1. Objekti prethodnog pročišćavanja otpadnih voda:

-         Automatska gruba rešetka: gruba rešetka u jednostavnoj štapnoj izvedbi s automatskim skidanjem otpada i njegovim spremanjem u kontejnere. Automatska gruba rešetka smještena je u ukopanom armirano-betonskom kanalu.

-         Imhoff-ov taložnik: u ovoj građevini se provodi prethodno taloženje otpadne vode, te se ista sastoji od prostora za taloženje taloživih tvari, ispod kojeg se nalazi prostor za sakupljanje i digestiju mulja. Pored prostora za taloženje mulja nalazi se i prostor za sakupljanje plivajućeg mulja. Objekt je ukopani, armirano-betonski

  1. Objekti biološkog pročišćavanja otpadnih voda:

-         Polja za filtriranje: 2 polja dimenzija 39x23 m - u poljima za filtriranje dolazi do uklanjanja najfinijih suspendiranih čestica, koje nije moguće taložiti u sklopu mehaničkog predtretmana, te do prvog stupnja biološke razgradnje otopljenih i neotopljenih organskih tvari u otpadnoj vodi. Polja za filtiranje se realiziraju u obliku biljnih gredica s vertikalnim tokom vode. Prethodno istaložena otpadna voda se na polja za filtriranje distribuiraju pomoću crpki.

-         Polja za čišćenje: 2 polja dimenzija 39x23 m - polja za čišćenje predstavljaju drugi stupanj biološke razgradnje, prvenstveno otopljenih organskih tvari u otpadnoj vodi. Ova polja se realiziraju u obliku biljnih gredica s horizontalnim tokom vode. Otpadna voda u polja za čišćenje teče gravitacijski.

-         Polja za poliranje: 1 polje dimenzija 27x47 - polje za poliranje je završni stupanj čišćenja otpadnih voda. Osim daljnje biološke razgradnje otopljenih organskih tvari, u ovim poljima se postiže i dodatno smanjenje i drugih parametara, te posebno smanjenja broja preostalih mikroorganizama u otpadnoj vodi. Ova polja se također realiziraju u obliku biljnih gedica s horizontalnim tokom vode, a otpadna voda u polja za poliranje teče gravitacijski.

  1. Ostali objekti:

-         Spremnik pročišćene otpadne vode: za skupljanje i ponovno korištenje pročišćene vode koristi se zasebni spremnik. Volumen spremnika je 285 m3.

-         Polja za poniranje (drenažna polja): kada je spremnik pročišćene vode pun, voda se preko preljeva iz spremnika preljeva u tlo putem drenažnog polja.

-         Upravna zgrada: izgrađena je za potrebe osoblja koje će povremeno raditi na biljnom uređaju za pročišćavanje. Objek tlocrtnih dimenzija 8x4 m.

-         Polje za ozemljavanje mulja. Izgradnja polja za ozemljavanje mulja omogućava sušenje, mineralizaciju i kompostiranje mulja uz pomoć trske. Pražnjenje gredica provoditi će se svakih 8 do 12 godina. Krajnji proizvod je stabilan materijal sličan tlu/humusu koji se može koristiti u uređivanju krajobraza. Dimenzije polja za ozemljavanje mulja su 12x21 m.

 

  1. II faza SJO-e

Financiranje iz sredstava  IPARD programa za realizaciju ulaganja u izgradnju sustava kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda za Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture,“

 

Ugovorne strane su  APPRRR (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) i Općina Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica u iznosu 6.9 mil.kn, a ostatak do 8,0 mil.kn  plaćeno je kreditom HABOR-a. Izgradnjom II faze SJO-e, omogućeno je spajanje novih 240 kućnih priključaka.

 

II faza

SJO

Vrsta

Ugovori

iznos

km

APPRRR +

HBOR

Radovi

NERA d.o.o. Buzet,

8.000.000,00 Kn

7,4 km

Nadzor

Istrainženjering d.o. o. Poreč


Općina Kaštelir -Labinci

Projektant

IGH – PC Rijeka,

Podaci o projektu Jadran II

Projekt zaštite od onečišćenja u priobalnom području II (nadležnost: Ministarstvo poljoprivrede; operativna provedba/korisnik: Hrvatske vode); Zajam IBRD 7640, Darovnica globalnog fonda za okoliš TF 92704 ;

Ključni podaci o projektu

-         Datum odobrenja Uprave Svjetske banke: 11. prosinca 2008.

-         Datum stupanja na snagu Ugovora o Zajmu: 04. lipnja 2009.            

-         Datum zatvaranja Zajma: 31. prosinac 2015.

-         Početni iznos zajma IBRD-a: 60.000.000,00 eura

-         Povučena sredstva zajma IBRD-a: 58.518.343,42  eura

-         Ne povučena sredstva zajma IBRD-a: 1.418.656,58 eura

-         Postotak povučenih sredstava: 98,0%

-         Darovnica GEF-a u iznosu od 5,7 milijuna USD

-         Postotak povučenih sredstava: 99,0%

-         Datum zatvaranja Darovnice: 31. svibanj 2016.

-         Datum korištenja sredstava Darovnice: 30. rujan 2016.

Projekt se razvijao u skladu sa slijedećim okvirima:

-         Program se realizirao na obalnom području koje ima  veliki turistički potencijal koji se smatra vrlo važnim za razvitak gospodarstva Republike Hrvatske.

-         Financirala su se rješenja koja su: tehnički racionalna, sociološko – ekonomski provediva te prihvatljiva sa stajališta okoliša.

-         Tijekom provedbe Projekta, sagledavala se i mogućnost poboljšanja organizacijske i financijske učinkovitosti komunalnih poduzeća.

-          

Prema utvrđenom opsegu i ciljevima, Projekt ima tri komponente:

Komponenta ulaganja u priobalnu infrastrukturu za zaštitu okoliša koja uključuje;  

–       Izgradnja sustava za pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda (mreže i uređaji)

  1. Komponenta institucionalnog jačanja i upravljanja projektom, kroz financiranje nabave opreme, tehničke pomoći, izobrazbe i studija, a uključuje:

–       izradu projektne dokumentacije, te   ekoloških i socijalnih procjena za ulaganja koja će se vršiti nakon prve faze Programa kao i nadzor nad projektnim ulaganjima,

–       jačanje sposobnosti Hrvatskih voda za provedbu Projekta, ocjenjivanje i praćenje, uključujući i financijsko upravljanje,

–       jačanje i dovođenje komunalnih poduzeća na višu razinu upravljanja, operativne učinkovitosti i financijske opstojnosti te potencijalnog olakšavanja sudjelovanja privatnog sektora.

  1. Jačanje sustava za nadzor kakvoće priobalnih voda, kroz financiranje opreme, izobrazbe i studija u cilju:

–       poboljšanja sposobnosti mreže laboratorija Ministarstva zaštite okoliša za praćenje stanja okoliša radi ocjene utjecaja Programa na kakvoću priobalnih voda,

–       određivanja ukupne količine štetnih tvari koje Hrvatska ispušta u Jadransko more, te ocjenjivanja i kontrole učinkovitosti financirane infrastrukture.

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art