JAVNI NATJEČAJ za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica

Temeljem članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 02/09 i 02/13) i Odluka Općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica o raspisivanju javnog natječaja, Jedinstveni upravni odjel Općine Kaštelir-Labinci  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu

Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica

 

Na javnom natječaju se izlažu slijedeće nekretnine u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica:

 

  1. Za prodaju:

 

r.b.

k.č.

k.o.

opis

lokacija

Površina

m2

Cijena u kn

(ukupno)

1.

Dio k.č.zgr. 53/1

Labinci

Građevinsko zemljište

(okućnica)

Labinci

45

17.050,00

 

  1. Za zamjenu:

 

r.b.

k.č.

k.o.

opis

lokacija

Površina

m2

1.

914

Labinci

Građevinsko zemljište

Labinci

205

              

              

               Prilikom podnošenja ponude na natječaj za kupnju, uplaćuje se jamčevina u iznosu od 10% od početne cijene za nekretninu za koju se ponuđač natječe na žiro račun  Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica  HR04 23800061859700000poziv na broj 68-7757 OIB s naznakom “Jamčevina za natječaj”.         

               Jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine, a ponuđaču koji nije uspio u natječaju vraća se u roku od osam dana od dana utvrđivanja najpovoljnijeg natjecatelja.

               Natjecatelj koji uspije u nadmetanju dužan je u roku od osam dana od poziva sklopiti ugovor o kupoprodaji. U slučaju odustanka od sklapanja Ugovora gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Nekretnina izložena prodajikupuje se po sistemu viđeno-kupljeno.

Za nekretninu pod rednim brojem 2. Općina Kaštelir-Labinci u zamjenu traži odgovarajuće zemljište u interesu općine ( npr. zemljište za proširenje puta i sl.).

Za nekretnine pod rednim brojem 1. Općina Kaštelir-Labinci će uvesti u posjed najpovoljnijeg ponuditelja po zaključenju postupka javnog natječaja. 

U prijavi na natječaj treba navesti:       

                              -      podatke o osobi koja podnosi prijavu (prezime, ime, adresu, OIB)

-        Ponuđena cijena za nekretninu

-        uvjeti plaćanja (plaćanje u cijelosti kod potpisivanja ugovora ili u obrocima i u kojem roku)

Najpovoljnija je ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu i najpovoljnije uvjete plaćanja.

Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik.

Općinski načelnik može poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično po točkama natječaja, bez obveze da podnositelje prijava za natječaj obavještava o razlozima poništavanja natječaja.

Prijave se podnose u vremenu od 15. srpnja 2015. god. do zaključno 22. srpnja 2015. god. do 12.00 sati, neposredno predajom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci u Kašteliru 113.

Prijave se predaju u zatvorenom omotu s naznakom: PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRODAJU (ZAMJENU)  NEKRETNINA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI   -- NE OTVARAJ  i podacima o podnositelju prijave u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati, već će se neotvoreni omoti vratiti podnositelju prijave.

Nepotpune, nejasne i ponude koje sadrže cijenu nižu od početne cijene kao i prijave iz kojih se ne može utvrditi što je ponuđeno neće se razmatrati.

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir, i na telefon: 455-113.

 

U Kašteliru, 15. srpanj  2015. godine

  

OPĆINSKI NAČELNIK

Enio Jugovac

 

 

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art