OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI OBJAVLJUJE

Temeljem članka 32. Statuta Općine Kaštelir-Labinci (Službene novine Općine Kaštelir-Labinci 02/09 i 02/13), Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja, Jedinstveni upravni odjel Općine Kaštelir-Labinci  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu

Općine Kaštelir-Labinci

 

Na javnom natječaju se izlažu slijedeće nekretnine u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica:

 

r.b.

k.č.zgr.

k.o.

opis

lokacija

Površina

Cijena u KN 

 (tečaj 7,67 kn/€)

1.

dio 220/2

Kaštelir

Kuća i dvorište

Plac Kaštelir

444

611.300,00

              

            Prilikom podnošenja ponude na natječaj za kupnju, uplaćuje se jamčevina u iznosu od 10% od početne cijene za nekretninu za koju se ponuđač natječe na žiro račun  Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica  HR04 23800061859700000poziv na broj 68-7757 OIB s naznakom “Jamčevina za natječaj”.         

            Jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine, a ponuđaču koji nije uspio u natječaju vraća se u roku od osam dana od dana utvrđivanja najpovoljnijeg natjecatelja.

            Natjecatelj koji uspije u nadmetanju dužan je u roku od osam dana od poziva sklopiti ugovor o kupoprodaji. U slučaju odustanka od sklapanja Ugovora gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Nekretnina izložena prodaji kupuju se po sistemu viđeno-kupljeno prema prijedlogu parcelacije izrađenog od strane GEOTIM d.o.o.iz Poreča od 03.12.2014. god.

Općina Kaštelir-Labinci će uvesti u posjed najpovoljnijeg ponuditelja po zaključenju postupka javnog natječaja. 

U prijavi na natječaj treba navesti:       

       -   podatke o osobi koja podnosi prijavu (prezime, ime, adresu, OIB)

-        Ponuđena cijena za nekretninu

-        uvjeti plaćanja (plaćanje u cijelosti kod potpisivanja ugovora ili u obrocima i u kojem roku)

Najpovoljnija je ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu i najpovoljnije uvjete plaćanja.

Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.

Općinski načelnik može poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično po točkama natječaja, bez obveze da podnositelje prijava za natječaj obavještava o razlozima poništavanja natječaja.

Prijave se podnose u vremenu od 08. prosinca 2014. god. do zaključno 17. prosinca 2014. god. do 12.00 sati, neposredno predajom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci u Kašteliru 113.

Prijave se predaju u zatvorenom omotu s naznakom: PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRODAJU  NEKRETNINA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI   -- NE OTVARAJ  i podacima o podnositelju prijave u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati, već će se neotvoreni omoti vratiti podnositelju prijave.

Nepotpune, nejasne i ponude koje sadrže cijenu nižu od početne cijene kao i prijave iz kojih se ne može utvrditi što je ponuđeno neće se razmatrati.

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir, i na telefon: 455-113.

 

U Kašteliru, 08. prosinac  2014. godine

 

   Na oglasnoj ploči Općine Kaštelir-Labinci objavljeno dana 08.12.2014.g.,                                                                 

OPĆINSKI NAČELNIK

Enio Jugovac

 

skinuto sa oglasne ploče dana  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

          
       
         
 


Copyright: Općina Kaštelir Labinci, Izrada: Studio web art